تبلیغات
ENGLISH IS FUN - اصلاحیه کتب زبان انگلیسی نهم


اصلاحیه كتاب كار انگلیسی پایه نهم

صفحه 13 : قسمت پ – به جای تصویر رفتگر ، تصویر پیشخدمت قرار گیرد .

صفحه 22 : سوال 1 شماره 4

4. We ………………………. money at the airport . ( exchange )

صفحه 58 : شكل شماره 5 : تصویر هواپیمایی كه پرواز كرده ، پشت تصویر فرد قرار گیرد . پاسخ صحیح He is nervous because he is late. صحیح می باشد.

صفحه 62 : سوال 8 : به جای پنج غلط ، 4 غلط وجود دارد .

صفحه 64 : سوال 10 : الف) فرانك درباره گردش علمی مدرسه خود متن زیر را نوشته است . آن را بخوانید و زیر « قیدهای تكرار» خط بكشید .

صفحه 70 : سوال 3 – شماره 3 :

3. …………………. the student use a mobile in the class ?

صفحه 71 : سوال 4 – شماره 5

5. herbrother’s / did / edit / she / text / ?

صفحه 79 : سوال 10 : كلمه called از خط سوم متن حذف شود .

It was Taklifcelebration .

صفحه 88 : سوال 5 : جدول داده شده به صورت زیر تغییر یابد .

Students

Kids

Old people

Injuries

0

1

1

Leg

1

2

2

Hand

0

4

3

Back

3

5

4

Head

صفحه 89 : سوال 6 - شماره 5 :

5. What did he do in 1391?

اصلاحیه كتاب دانش آموز انگلیسی پایه نهم

صفحه 43 : language Melody - قسمت b : علامت های سوال برداشته شوند .

صفحه 102 : قسمت see also : در قسمت اول جدول مثال ها قرار گرفته و در قسمت دوم ضمایر فاعلی و مفعولی به ترتیب نوشته شده اند .

صفحه 109 : language Melody - قسمت b : علامت های سوال برداشته شوند .

صفحه 111 : قسمت Grammar - شماره 2 : به جای does باید didنوشته شود .
طبقه بندی: انگلیسی سال سوم،

تاریخ : پنجشنبه 19 شهریور 1394 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : علی رضا بتویی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.